ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

1.1 Gebruiker van deze voorwaarden is Buro Bruut, hierna te noemen BB, in het handelsregister ingeschreven onder nummer 80511694.
1.2 Opdrachtgever is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Buro Bruut een overeenkomst sluit.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BB opgestelde en/of uitgevoerde offertes, overeenkomsten van opdracht (inclusief aanvullende of vervolgopdrachten), adviezen en de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BB uitgebrachte offerten en overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van andersluidende algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige bepaalde van toepassing.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Door BB uitgebrachte offertes blijven een maand geldig.
3.2 BB kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten.
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is BB daaraan niet gebonden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komt de overeenkomst dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van BB aan de Opdrachtgever. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2 Onvoorziene werkzaamheden worden berekend op nacalculatie. Meerwerk wordt vooraf gecommuniceerd met de opdrachtgever. De totale kosten van het meerwerk worden door middel van een vaste prijs vastgesteld middels een nieuwe offerte.
4.3 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever BB schriftelijk in gebreke te stellen. BB dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.4 BB spant zich in de overeenkomst naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.5 BB heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. 4.6 BB is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan BB de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de betreffende deelfactuur heeft voldaan.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1 BB is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • A. De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
  • B. Na het sluiten van de overeenkomst BB ter kennis gekomen omstandigheden grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen
  • C. De Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
  • D. Door een vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van BB kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal worden nagekomen.

5.2 BB is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BB kan worden gevergd.
5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BB op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BB de nakoming van de verplichtingen opschort, blijven de aanspraken uit de wet en overeenkomst behouden.
5.4 Indien BB tot opschorting of ontbinding overgaat, ontstaat er geen verplichting tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is BB gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.6 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Tarieven

6.1 Voor uitvoering van de overeenkomst brengt BB een honorarium in rekening bij de Opdrachtgever. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten. Reiskosten worden á € 0,32 per gereden KM in rekening gebracht.
6.2 BB kan van de Opdrachtgever een voorschot verlangen voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel een tussentijds voorschot alvorens de uitvoering van de opdracht voort te zetten. Een voorschot wordt bij het einde van de overeenkomst verrekend met de laatste openstaande declaratie(s).
6.3 Indien de opdracht wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorlopen, dient de opdrachtgever alle verrichte werkzaamheden te vergoeden.

Artikel 7. Betalingen

7.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BB aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door BB aangegeven. BB heeft het recht om periodiek te factureren.
7.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 7.3 De Opdrachtgever heeft niet het recht tot verrekening van het door hem aan BB verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7.4 Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, treedt in wanneer betaling uitblijft nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De kosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien BB echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Indien BB aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8.2 BB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BB is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.3 Indien BB aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van BB beperkt tot maximaal het honorarium dat BB voor de opdracht heeft ontvangen. Bij een opdracht met een looptijd van meer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag van het honorarium van maximaal zes maanden. Kosten van geleverde producten zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid.
8.4 BB is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, hieronder wordt verstaan:
A. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
B. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BB aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan BB toegerekend kunnen worden;
C. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8.5 BB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BB.
8.7 De Opdrachtgever vrijwaart BB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BB toerekenbaar is. Indien BB uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden BB zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BB, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BB en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
8.8 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt te worden ingediend, na deze termijn komt het recht op schadevergoeding te vervallen.

Artikel 9. Informatievoorziening, geheimhouding en klachten

9.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BB worden verstrekt.
9.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BB zijn verstrekt, heeft BB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn van de werkzaamheden vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan BB ter beschikking heeft gesteld.
9.3 BB is verplicht geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle informatie van Opdrachtgever die in verband met de overeenkomst wordt verstrekt, en die vertrouwelijk is of zou kunnen zijn, tenzij de wet BB tot het verstrekken van informatie verplicht. BB is gehouden geheimhouding op te leggen aan derden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door BB worden ingeschakeld.
9.4 Een Opdrachtgever kan uiterlijk dertig dagen na de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk een klacht indienen over de geleverde werkzaamheden of de factuur. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. Blijkt een klacht gegrond te zijn, dan heeft BB de keuze om de betreffende werkzaamheden kosteloos over te doen of de factuur te verminderen met een bedrag dat evenredig is met de betreffende werkzaamheden.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle door BB in het kader van de Opdracht opgenomen beeldmateriaal, dan wel door BB ontwikkelde producten en/of diensten, waaronder begrepen maar zeker niet beperkt tot: film, video, vlogs, audio, websites, merkidentiteiten, rapporten, adviezen, ideeën, concepten, tekeningen, resultaten, presentaties en dergelijke voortbrengselen van de geest bezit BB de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, portretrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databank- rechten) die hierop rusten.
10.2 Na betaling van de factuur ontvangt de Opdrachtgever een eeuwigdurend gebruiksrecht ten aanzien van het geleverde product. Het is de Opdrachtgever enkel toegestaan het product te gebruiken. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het product te bewerken, aanpassen of veranderen, zonder toestemming van BB. Overdracht of bezwaring van dit gebruiksrecht is niet toegestaan, tenzij BB hiertoe schriftelijk toestemming verleent.
10.3 Ten aanzien van film, video, vlogs, audio geldt dat de Opdrachtgever binnen zijn of haar onderneming of organisatie vrijelijk mag beschikken over het product. Bovendien is BB tegen betaling van een redelijke vergoeding bereid om het auteursrecht over te dragen. De Opdrachtgever dient een schriftelijk verzoek hiertoe te richten aan BB waarna BB kan beslissen de rechten wel of niet over te dragen. Na overdracht van het auteursrecht krijgt de Opdrachtgever zeggenschap over het bestand en de wijze waarop dit wordt gebruikt. Een akte van overdracht dient hiertoe te worden opgesteld, de kosten hiervan komen voor rekening van de Opdrachtgever.
10.4 Het is de Opdrachtgever nooit, zelfs niet na overdracht van het auteursrecht, toegestaan het werk van BB onder een andere naam openbaar te maken, te misvormen, verminken of op welke manier dan ook aan te tasten, waardoor nadeel zou kunnen worden toegebracht aan de eer of de naam van BB of aan zijn waarde in de hoedanigheid van maker van het werk.
10.5 BB is bevoegd de producten te gebruiken ter promotie, voor zijn eigen portfolio, zowel offline als online en in ieder medium.

Artikel 11. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BB partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
11.2 De rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft BB het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
11.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.