PRIVACY POLICY

1. BESCHERMING

Buro Bruut hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaat hier daarom zorgvuldig mee om. In dit document wordt beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Buro Bruut houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • De verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Jouw persoonsgegevens verwerken voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

2. VERWERKING

Persoonsgegevens van Opdrachtgevers en derden (leveranciers/samenwerkingspartners) worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Het betreft de volgende gegevens (afhankelijk van de aard van de transactie):

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • (Mobiel) Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Buro Bruut houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • De verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Jouw persoonsgegevens verwerken voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

3. VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door derde partijen, maar alleen als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht en toegestaan.

Buro Bruut verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen zijn strikte afspraken gemaakt ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.

4. BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens worden door Buro Bruut opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

5. RECHTEN VAN BETROKKENEN

De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van persoonsgegevens.

6. INFORMATIE

Mochten er vragen zijn over ons privacy beleid of klachten, dan kun je deze richten aan:

Buro Bruut

T.a.v. Denise Klootwijk

denise@burobruut.nl